Ověřování tachografů

Od 15.02.2024 spouštíme na Pretol Truck Servisu ověřování tachografů.

Více o nás

Autorizovaný servis náprav a návěsů

Nově jsme autorizovaným servisem náprav BPW, SAF a návěsů Faymonville.

Více o nás

Precizní spolupráce

Máme schopnost rychle se přizpůsobit zákazníkovi i v dnešní technické době. 

Více o nás

Precizní spolupráce

Jsme společensky odpovědná firma se zakotvenou morálkou a pravidly.

Více o nás

precizní spolupráce

PRETOL je jedna z mála firem, kde podání ruky má ještě svou váhu.

Více o nás

Historie

 1. Rodinná firma

  Historie společnosti PRETOL ® sahá do roku 1999, kdy byla založena malá, rodinná odtahová služba působící na Havlíčkobrodsku. Jak šel čas, z lokálního podniku se stala společnost, která dnes zaujímá přední postavení ve své branži.
 2. Na trhu více než 25 let

  V roce 2017, kdy slavíme pomyslnou plnoletost, působíme především na dálnici D1, hlavní dopravní tepně České republiky. Na konci roku 2007 společnost PRETOL ® zahájila činnost v nové provozovně v Humpolci, a to přímo u sjezdu z dálnice D1 na EXITU 90. Díky tomu můžeme být na dálnici prakticky hned, jakmile se řidič dostane do problémů.
 3. Široké portfolio služeb

  Ve snaze vyjít vstříc potřebám svých zákazníků jsme postupně rozšířili svoji činnost a dnes můžeme jak stávajícím, tak potenciálním zákazníkům kromě vyproštění a odtahu vozidel nabídnout širokou škálu služeb. Jedná se o stavební činnost, likvidaci následných škod po dopravních nehodách a servis a opravy všech značek nákladních vozidel, především pak značky MAN.
 4. Zkušenosti a vlastní vybavení

  Přímo v humpolecké provozovně pak disponujeme vlastní karosárnou a lakovnou, zámečnickou dílnou a myčkou vozidel. Jedním z dalších kroků, které přispěly k prestiži firmy, bylo i začlenění do Integrovaného záchranného sboru Kraje Vysočina. Možnost úzké spolupráce s hasičským záchranným sborem obohatila firmu o spoustu zkušeností při odstraňování následků dopravních nehod.
 5. Praxe a ocenění

  Za dobu své existence společnost realizovala řadu významných akcí, mezi které patří zejména odstranění následků největší hromadné dopravní nehody v historii České republiky. Díky dobré koordinaci a spolupráci s ostatními záchrannými složkami bylo vyproštěno a odtaženo více než 100 vozidel z dálnice D1. Společnosti PRETOL HB® za zvládnutí této akce poděkoval i předseda vlády České republiky Mirek Topolánek a hejtman Kraje Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil. Za svou dosavadní snahu a práci společnost obdržela ještě dalších několik ocenění.
 6. Certifikáty

  Neustálým zkvalitňováním vnitřních pracovních postupů a procesů se zaměstnanci společnosti podílejí na nepřetržitém zlepšování a zefektivňování služeb směrem k zákazníkovi. Na základě těchto skutečností je naše společnost od roku 2004 držitelem certifikátu ISO 9001.

Firemní prezentace

Přehrát VIDEO

Naše mise

 • Naším posláním je pomáhat veřejnosti a našim zákazníkům v oblasti dopravy. Moderními technologiemi a naší speciální technikou zajišťovat co nejrychlejší vyřešení potřeb klientů, s ohledem na bezpečnost, ekologii a co nejrychlejší dostupnost.
 • Toho dosahujeme, protože i v dnešní době technických vymožeností je pro nás velice podstatná kvalitně odvedená práce našich lidí. Jsme česká firma orientující se v moderních technologiích, které přizpůsobujeme naší práci. Ctíme nade vše hodnoty našich zaměstnanců, podporujeme je v jejich práci a neustále je motivujeme k poctivému výkonu. Nestojíme na místě, stále se zdokonalujeme.

Naše vize

 • Neustále se budeme rozvíjet a specializovat. Principy našeho chování budou i v budoucnu založeny na hodnotách rodinné firmy.
 • Chceme být neustále v pohybu. Využívat svoje vlastní nápady a zkušenosti pro zlepšení kvality naší práce. Nechceme být největší, ale chceme být v první řadě precizní a o krok napřed před ostatními. Tomu budeme i v budoucnu přizpůsobovat naše kroky.
Chtít nestačí, protože chtějí všichni, je třeba se pohnout, udělat maximum a vydržet. Nejkrásnější na tom všem je fakt, že mě to stále i po letech baví.
 

- VÁCLAV JAKEŠ, MAJITEL SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX

Etický kodex společnosti PRETOL vychází z mise a vize společnosti. Pravidla etického kodexu specifikují chování a jednání zaměstnanců vůči zákazníkům a partnerům, vůči kolegům a společnosti jako takové i vůči veřejnosti a naší planetě. Dodržování etického kodexu zaměstnanci je základním požadavkem firmy PRETOL. Každý tak díky tomu vytváří obrázek společnosti, který vychází z níže uvedených zásad a principů.

ZÁSADY CHOVÁNÍ
V chování se odrážejí především hodnoty rodinné firmy a požadavek na co nejrychlejší a nejkvalitnější uspokojení potřeb klientů s ohledem na bezpečnost a ekologii. Chováme se tak, abychom vytvářeli pozitivní mezilidské vztahy a také dobré jméno firmy.

ZÁSADY JEDNÁNÍ
Při výkonu práce dodržujeme zásady jednání, které přispívají k dobrému jménu firmy a ke zvyšování spokojenosti zákazníků. Jednáme tak, abychom nepoškozovali konkurenci, prostředí, ve kterém pracujeme, ani osoby, se kterými spolupracujeme. Jednání každého zaměstnance se řídí zásadami uvedenými níže.
Zásady chování
Zásady jednání
1

Poctivost

Poctivé chování je základní hodnotou naší společnosti. Zákazníkovi podáváme veškeré informace, které jsou pro něj důležité a nejsou citlivými interními informacemi, které by mohly prozradit firemní know-how či poškodit dobré jméno firmy. Dodržujeme domluvu a v případě nemožnosti dodržení domluvy se včas omluvíme tomu, kdo by mohl být poškozen, a navrhneme jiné řešení.
2

Respekt k životnímu prostředí

Chováme se tak, abychom chránili životní prostředí. Dodržujeme zásady správného nakládání s nebezpečnými odpady, třídíme odpad a vždy dbáme na to, abychom neznečišťovali životní prostředí. 
3

Respekt k lidem

Zaměstnanec respektuje své kolegy, nadřízené, partnery i zákazníky. Respektuje jejich osobní a pracovní prostor i jejich názor, i když se nemusí shodovat s názorem daného zaměstnance. Zaměstnanec nikdy neposkytuje osobní údaje zákazníků třetím stranám a dává pozor na to, aby nedošlo k jejich zneužití. Za osobní údaj považujeme i SPZ zákazníkova vozidla, proto v případě zveřejňování fotografií s registrační značkou fotografii upravíme tak, aby značka nebyla vidět. Dodržujeme, na čem se s ostatními domluvíme, případně se včas omluvíme tak, aby dané nesplnění domluvy nezasáhlo do plánů druhé osoby. Respekt k lidem nezahrnuje pouze úctu a ohled k našim spolupracovníkům či zákazníkům, ale ke všem osobám, se kterými přijdeme do kontaktu. 

Vedení společnosti si je vědomé toho, že lidé na všech úrovních jsou základem organizace a jejich plné zapojení umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch celé společnosti. Vedoucí osobnosti vytvářejí a udržují interní prostředí, v němž se mohou lidé plně realizovat a zapojovat do dosahování cílů organizace. Společnost respektuje důstojnost, soukromí a osobnost všech zaměstnanců, zákazníků i obchodních partnerů, a to bez ohledu na rasu, pohlaví, věk, jazyk, náboženské vyznání a další znaky. Ke všem zaměstnancům přistupuje vedení společnosti spravedlivě a dbá na dodržování důvěrnosti osobních informací. Při přijímání nových zaměstnanců vždy poskytujeme úplné a pravdivé informace.
4

Loajalita

Každý zaměstnanec svým vystupováním navenek reprezentuje společnost PRETOL. Chová se proto dle tohoto etického kodexu, zachovává mlčenlivost a neposkytuje třetím osobám jakékoli interní informace. Nezneužívá postavení ve firmě pro své osobní zájmy nebo zájmy třetích osob. Každý zaměstnanec při vykonávání práce chrání majetek firmy a dohlíží na jeho používání k správným účelům.
5

Týmovost

Klademe důraz na týmovou práci, sdílení zkušeností a vzájemnou podporu a pomoc mezi kolegy. Respektujeme se a vždy se chováme tak, aby výsledek práce celého týmu přispíval k co nejkvalitnějšímu uspokojení potřeb zákazníka a k dobrému jménu firmy. Společný zájem má prioritu nad osobním prospěchem jednotlivce. Každý zaměstnanec zodpovědně plní svou práci a v případě problémů s plněním daných úkolů uvědomí svého nadřízeného nebo kompetentního kolegu. Přiznání vlastní chyby neznamená ponížení, naopak oceňujeme, pokud dotyčný včas upozorní na jakoukoli překážku v práci, tak, aby ostatní mohli přispět svým řešením a došlo k vyřešení problému. 
6

Profesionalita

Při výkonu své práce dbáme na profesionální přístup. Zaměstnanec je vzdělaný ve svém oboru, chová se prozákaznicky a vystupuje v souladu s firemní kulturou. Zaměstnanec se neustále vzdělává ve svém oboru díky účasti na odborných školeních i díky vlastnímu zájmu o daný obor a získané poznatky a nabyté zkušenosti využívá ke zlepšení práce celého kolektivu. 
7

Prozákaznický přístup

Naším posláním je pomáhat veřejnosti a našim zákazníkům v oblasti dopravy. Zajišťovat co nejrychlejší vyřešení potřeb klientů, s ohledem na bezpečnost, ekologii a co nejrychlejší dostupnost. Zákazníkovi se vždy snažíme vyjít vstříc v maximální možné míře, nikdy však na úkor bezpečnosti práce. Společnost PRETOL se snaží porozumět současným potřebám i budoucím očekáváním zákazníků, tak, aby byli zaměstnanci vždy připraveni zákazníkovi co nejlépe vyhovět. Pokud oprávněný pracovník není schopen na místě vyřešit požadavek zákazníka, musí o tom neprodleně informovat svého nadřízeného.

Spokojenost zákazníka je pro nás v dlouhodobém měřítku důležitější než okamžitý zisk, proto se neustále zaměřujeme na zvyšování spokojenosti zákazníka. Jakékoli podněty od zákazníků ochotně přijímáme a zapracováváme do další strategie. Při jednání se zákazníkem má onen za všech okolností nárok na slušný přístup, bez ohledu na rasu, pohlaví, věk, jazyk, náboženské vyznání a další znaky.
1

Přijímání darů

Zaměstnanci se zavazují nepřijímat od kohokoli jakékoli dary, ať už peněžní či hmotné, které by mohly mít vliv na zvýhodňování onoho darujícího v pracovních záležitostech. Zaměstnanci mohou přijmout pouze dary odpovídající reklamním a propagačním předmětům, a to do max. výše 500 Kč. O obdržení daru informují svého nadřízeného. 
2

Transparentnost

Jednáme tak, aby zákazník vždy věděl, za co platí a proč. Dokládáme informace o naší činnosti tak, jak nám ukládají smlouvy a interní předpisy. Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.), kde zájemci najdou smlouvy splňující podmínky pro povinné uveřejňování uzavřené s naší společností. Jsme si vědomi toho, že transparentnost je nejúčinnějším prostředkem boje proti korupci, kterou odmítáme. 
3

Bezpečnost

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, u které má odůvodněné obavy, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob. Takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.
4

Vztahy s konkurencí

Společnost PRETOL je přesvědčená o nezbytnosti spravedlivé a otevřené konkurence na trhu, a proto konkurenci respektuje a nepoškozuje. Ke konkurenci se chová čestně, v souladu s dobrými mravy soutěžení a v zájmu udržení svého dobrého jména a pověsti. Při jakémkoliv kontaktu s konkurencí jsou zaměstnanci povinni postupovat tak, aby nedošlo k úniku důvěrných informací.
5

Vztahy s dodavateli

Naše obchodní partnery si vybíráme tak, aby byla spolupráce užitečná jak pro nás, tak pro dané dodavatele. Vzájemné vztahy jsou založeny na respektu a korektnosti. Tam, kde je to možné, dáváme při výběru dodavatelů přednost lokálním, abychom eliminovali zbytečnou dopravu, a podpořili tak péči o životní prostředí, a abychom posílili ekonomiku přímo v našem regionu. 
6

Péče o zázemí a vybavení

Každý pracovník udržuje pracovní prostory v pořádku a čistotě, stejně jako vozidla a veškeré používané vybavení. Dbáme na to, aby se zákazník v naší společnosti vždy cítil příjemně a bezpečně.
7

Respektování zákonů naší země

Každý zaměstnanec společnosti PRETOL je povinen dodržovat zákony České republiky a dodržovat právní předpisy platné ve všech zemích, kde vykonává svou činnost.
8

Vykonávání vedlejší činnosti

Zaměstnanec firmy PRETOL může vykonávat výdělečnou činnost ve shodném nebo příbuzném oboru, souvisejícím s výkonem své funkce nebo předmětem činnosti, pouze se souhlasem zaměstnavatele. 

O PRETOLU

Na nás se můžete spolehnout. Vždy a za každých okolností. Jsme PRETOL a jsme tu pro Vás.
 
Podporujeme

Podporujeme

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Členství

Členství

Vozový park

Odtahová služba
Nadrozměrná přeprava
Stavební činnost
V našem vozovém parku využíváme vozidla těchto značek:
Značky vozidel
V našem vozovém parku využíváme vozidla těchto značek:
Značky vozidel
V našem vozovém parku využíváme vozidla těchto značek:
Značky vozidel

dokumenty

Ocenění

Ocenění

Certifikáty

Certifikáty

Ke stažení

Ke stažení

 

HOTLINE - NONSTOP

  HOTLINE 1205
 Odtahová služba +420 777 555 067
 Servis vozidel +420 778 481 581 
 
Dálnice D1
EXIT 90